RU EN

Атырау қ., Құрманғазы көш., 6/1, 2 қабат

Тел: +7(775) 209 00 99, 75-45-22

E-mail: es.atyrau@gmail.com

Астана қ, Сарыарка көш., 12

Capital БО, 9 қаб., 906 кеңсе

Тел: +7(775) 848 30 99, +7 (708) 444 26 84

astana@enjoyservice.kz

Біз Сізге жақын арада хабарласамыз!

Өтініш қалдырыңыз

Біз Сізге жақын арада хабарласамыз!

Жіберу

Сіздің өтінішіңіз жіберілді!

Жазбаша аудармалар

«Enjoy Service» ЖШС бүкіл Қазақстан бойынша аударма қызметтерін жылдам және кәсіби орындайды. Біз қысқа мерзімде шағын мәтіндердің де, сондай-ақ, аптасына 5000 беттен астам күрделі техникалық құжаттаманың аудармасын да жүзеге асыруға дайынбыз. Біздің аударма бюромыздың ерекше өзгешілігі - біз кез келген тақырыптағы, күрделіліктегі және көлемдегі мәтінді кәсіби аударамыз. Біздің мамандарымыздың білімі көптеген тілдерді қамтиды, ал әрқайсысының қабілеті кемеліне жеткізілген.

Бүгінгі таңда біз әлемнің көптеген тілдерінен, сондай-ақ сол тілдерге жоғары сыныпты аудармаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ресурстарға ие болып отырмыз.

Тапсырмаңызды Кәсіби аудармалар орталығында орналастырып, Сіз:

  • уақыт үнемін
  • оңтайлы мерзімде нәтижеге кепілдікті
  • Сіздің жеке міндеттеріңіз бен бизнес-процестеріңізге сай бейімділікті
  • жұмыс кезеңінің барлық сатыларында сапаның бақылауын ала аласыз

Біз мынадай тақырыптар мен қызметтер бойынша бағасыз тәжірибе жинақтадық:

Мұнайгаз аудармалары

Мұнайгаз аудармалары

Техникалық аудармалар

Техникалық аудармалар

Медициналық аудармалар

Медициналық аудармалар

Экономикалық аудармалар

Экономикалық аудармалар

Заңи аудармалар

Заңи аудармалар

Жеке құжаттар

Жеке құжаттар

Web-сайттар

Web-сайттар

Нотариалды куәландыру

Нотариалды куәландыру

Синхронды аударма

Синхронды аударма

Мультимедиа

Мультимедиа

Жедел аудармалар

Жедел аудармалар

Верстка

Верстка

Апостиль

Апостиль

Легализация

Легализация

Іскер қатынасхаттар

Іскер қатынасхаттар